GRADSKI ODBOR BELIŠĆE

POVODOM SV. NIKOLE MLADE HDZ-a BELIE DARIVALA VRTIKE MALIANE 06.12.2010

SlikaDana 06.12.2010. godine povodom blagdana Sv. Nikole lanovi Mladei HDZ-a Beliše posjetili su najmlae stanovnike grada Beliša u djejem vrtiu Maslaak. Prigodnim darovima su obradovali djecu svih dobnih kategorija od jaslica do predškolskog uzrasta. Simbolinim darovima šibama, slatkišima i svjeim voem najmlai su bili oduševljeni, a gostima su zahvalili iskrenim osmjehom i prigodnim pjesmicama. Nakon ugodnog druenja na posjeti je zahvalio i ravnatelj vrtia, te izrazio zadovoljstvo brigom za najmlae sugraane. ¨Namjera nam je da ovakvo druenje sa djecom postane tradicija i da svake godine ponovimo posjet djecjem vrtiu Maslaak. S malim znakom panje nastojimo doprinjeti veselju djece u ovo blagdansko doba.¨ M. Jerbi.


LANICE "KATARINE ZRINSKE" POSJETILE UDRUGU "ZVONO" 05.12.2010

SlikaU petak 03.12.2010. godine povodom Meunarodnog dana osoba s invaliditetom lanice zajednice ena Katarina Zrinska su posjetile udrugu „Zvono“ iz Beliša, iji se djelokrug rada bazira na radu sa invalidnom djecom, njihovim roditeljima i drugim socijalno ugroenim pojedincima i grupama. Tom prigodom su im urueni prigodni darovi i organizirano je poslijepodnevno druenje sa djecom i volonterima udruge, te su se lanice Katarine Zrinske upoznale sa radom udruge i potrebama djece.


OSNOVANO POVJERENSTVO ZA UTVRIVANJE STANJA IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA NA PODRUJU GRADA BELIA 15.11.2010

Dana 10. 11. 2010.g. u Vijenici Gradske uprave grada Beliša odrana je 12. sjednica Gradskog vijea grada Beliša. Zbog ostavke dotadašnjih lanova radnih tijela Gradskog vijea grada Beliša koji su kao razlog ostavke naveli okolnost da je u Gradskom vijeu stvorena nova veina, imenovani su novi lanovi na prijedlog 1/3 vijenika u sljedea radna tijela:

a)   Mandatna komisija,

b)   Komisija za izbor i imenovanja,

c)   Odbora za Statut i Poslovnik,

d)   Odbora za financije i proraun,

e)   Komisija za predstavke i pritube,

f)   Komisija za davanje naziva ulica, parkova i trgova na podruju grada Beliša,

g)   Povjerenstvo za popis biraa grada Beliša,

h)   Odbor za socijalnu skrb,

i)    Stoer zaštite i spašavanja grada Beliša,

j)    Zapovjedništvo civilne zaštite grada Beliša

k)   Povjerenstvo za utvrivanje stanja imovinsko - pravnih odnosa na podruju grada Beliša

SlikaIz istog razloga imenovani su i novi lanovi Skupštine trgovakog društva Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti (Draen Andraši, Josip Koprivnjak, Zvonimir Hajnc, Marina Novoselnik i Vlado Jung), te lanovi Upravnog vijea Djejeg vrtia „Maslaak“ Beliše (Marko Pavi i Emica ordaš), te je imenovan i novi potpredsjednik Gradskog vijea (Ivan Kopjar).

Uz nova imenovanja na dnevnom redu se odluivalo i o osnivanju i imenovanju predsjednika i lanova novog radnog tijela Gradskog vijea: Povjerenstva za utvrivanje stanja imovinsko-pravnih odnosa na podruju grada Beliša. Za predsjednika tog povjerenstva imenovan je Dinko Huis, a za ostale lanove izabrani su: Marija Ili, Slavko Marjanevi, Marija Pitner, Višnja Poar, Zlatko Adjulovi, Tomislav Vukeli, Slavko Mileki – (predstavnik strune slube grada) i ovlašteni predstavnik Beliša d.d..

Ovo novo radno tijelo osnovano je sa svrhom da pomogne i pokrene konkretno rješavanje neriješenih vlasniko-pravnih odnosa nekretnina na podruju našeg grada. Upravo iz tog razloga na prijedlog predsjednika Gradskog vijea Dinka Huisa, u sastav tog tijela ušli su predstavnici svih stranaka, predstavnik izvršne vlasti, predstavnik strune slube grada i predstavnik Beliša d.d..


OBILJEEN POETAK RADOVA NA SANACIJI ODLAGALITA U BELIU 26.10.2010

U ponedjeljak 25. listopada na odlagalištu otpada u Belišu obiljeen je poetak radova na sanaciji odlagališta otpada. Sveanosti su nazoili Tomislav Ivi, ministar obitelji, Slikabranitelja i meugeneracijske solidarnosti, Vinko Mladineo, direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost, gradonaelnik Grada Beliša Zvonko Bori, predsjednik Vijea Grada Beliša Dinko Huis i predstavnici ostalih korisnika odlagališta.

Program sanacije odlagališta komunalnog otpada kapitalni je razvojni projekt grada Beliša i kapitalna investicija u kojoj neposredno sudjeluje  i Fond za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost.

SlikaSvrha poduzimanja zahvata sanacije je s jedne strane zaštita okoliša od štetnog utjecaja otpada koji je nekontrolirano odlagan na predmetnoj lokaciji posljednjih 30 godina, no s druge strane svrha je svakako i zaštita zdravlja graana jer se samom sanacijom stvara zdravije ivotno okruenje.

Posebno za istaknuti je da je cilj sanacije i zadovoljiti uvjete za sanitarno zbrinjavanje otpada propisane regulativom RH i EU, što e svakako otvoriti novi pristup zbrinjavanju otpada na ovom prostoru i dati mu stanovitu prepoznatljivost.

Od ukupne površine odlagališta koje iznosi priblino 32 hektara oko 28 hektara smatra se zagaenim odloenim otpadom. Takvo stanje potrebno je zaista promijeniti i drago Slikanam je da danas obiljeavamo poetak sanacije. Prema izvještaju strunih slubi našeg komunalnog poduzea „Kombel“ d.o.o. procjenjuje se da bi provedba sanacije trebala trajati 6 godina. Bez obzira na ovako relativno dug vremenski period smatramo da je projekt sanacije odlagališta od širokog društvenog interesa i istovremeno poticaj za aktivnosti koje slijede a usmjerene su ka razvoju našeg grada i naše sredine.


RJEAVANJE NEKRETNINA U GRADU BELIU

SlikaSmatramo kako je pitanje nekretnina, odnosno neriješenih vlasniko-pravnih odnosa jedno od prioritetnih pitanja koje treba riješiti jer se radi o nekretninama koje su od znaajnog interesa za društveni ivot grada Beliša i naših graana. Napomenuo bih kako smatramo da se radi o izuzetno sloenom pitanju koje je godinama otvoreno.

Naime, postoji velik broj nekretnina na podruju grada koje se u gruntovnici još uvijek vode upisane kao društveno vlasništvo. Takav oblik vlasništva naši zakoni više ne poznaju i svaki takav oblik vlasništva potrebno je pravno urediti u za to predvienim postupcima. Isto tako nije teško zakljuiti da nekretnina za koju se ne zna tono tko joj je vlasnik stvara pravnu nesigurnost i dolazi do izostanka gospodarskog ulaganja i razvoja. Pretvorba društvenog vlasništva na nekretninama u pravo vlasništva bitna je pretpostavka za djelovanje slobodnog trišta, a identifikacija vlasnika pretpostavka pravne sigurnosti.

Mi smo sada u prilici da moemo pomoi u rješavanju pitanja nekretnina i s obzirom na to predloit emo formiranje Povjerenstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretnina na podruju grada Beliša u kojem bi bili predstavnici svih stranaka (dakle ukljuiti sve bez obzira na pripadnost) i predstavnik Beliša d.d. (zbog toga što postoje i takve nekretnine kojih je Beliše d.d. vlasnik a koje su predane gradu na korištenje). Ovo posebno tijelo koje bi trebalo ustrojiti gradsko vijee imalo bi u nadlenosti rješavati nesreene odnose na nekretninama i o svojem radu redovno bi izvještavalo Gradsko vijee i Gradonaelnika

Cilj  je da se na ovaj nain:

- pokrene konkretno rješavanje vlasniko-pravnih odnosa nekretnina na podruju     grada Beliša kako bi se utvrdilo pravo stanje stvari,

- da se vlasnici nekretnina identificiraju i upišu kao takvi u gruntovnici,

- i konano da se omogui neometano gospodarsko ulaganje i razvoj na tim nekretninama što e se u konanici smatramo odraziti i pozitivno na sam razvoj našeg grada.“


MLADE HDZ-A BELIE POSJETILA DOM SV. LUCIJA

SlikaU petak 1. listopada koji se obiljeava kao Meunarodni dan starih i nemonih osoba, mlade HDZ-a grada Beliša posjetila je dom za stare i nemone Sv. Lucija. Ugodno popodne provedeno u razgovoru sa štienicima mnogo ih je razveselio, raduje ih injenica da nisu zaboravljeni te da ih se sjete i mladi ako ne eše onda barem na taj dan. Tom prilikom im je podijeljeno svjee voe, jabuke i mandarine, a dogovoren je i ponovni susret kroz neko vrijeme.

 


DINKO HUIS IZABRAN ZA NOVOG PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEA

SlikaDana 27.rujna na sjednici Gradskog vijea za novog predsjednika Gradskog vijea grada Beliša imenovan je Dinko Huis.

Imenovanje Dinka Huisa prihvaeno je s 10 glasova za, 6 protiv, te tri suzdrana vijenika.

Time je razriješena potencijalna kriza vlasti u Gradskom vijeu grada Beliša, te je omogueno normalno funkcioniranje grada i izbjegnuti su prijevremeni izbori i dodatni troškovi.


POMAGANJE JE UVIJEK IN

SlikaHumanitarna akcija "Pomaganje je uvijek IN" odrava se na razini cijele Hrvatske u organizaciji Mladei Hrvatske demokratske zajednice. Cilj je akcije prikupiti sredstva za Hrvatsku košarkašku reprezentaciju gluhih i nagluhih osoba za odlazak na Svjetsko prvenstvo koje se odrava od 23. rujna do 1. listopada 2011. godine u Palermu, odnosno kao pomo košarkaškom klubu gluhih i nagluhih osoba Silent Warrior.

U sklopu akcije, a uoi završnog nacionalnog nedjeljnog turnira u Bjelovaru, Mlade HDZ-a Osjeko-baranjske upanije organizirala je proteklog vikenda (subota) košarkaško nadmetanje u nastavno-športskoj dvorani Beliše, kojem je prethodilo prikupljanje preko dvije tisue limenki, PVC i staklenih boca te je tako prikupljeno tisuu kuna za odlazak na Svjetsko prvenstvo Hrvatske košarkaške reprezentacije gluhih i nagluhih osoba.  

Smatramo da je ova akcija, zapravo, višestruko dobitna kombinacija jer je njome Mlade pomogla onima kojima je pomo uistinu  zbog svoje invalidnosti potrebna uz istovremeno direktno utjecanje na jaanje ekološke svijesti mladih i svih graana.


MLADE HDZ-a OBILJEILA 20. ROENDAN

 
Mlade HDZ-a RH je 11. Rujna 2010. pred više od 6 000 tisua svojih lanica i lanova, proslavila u Ciboni 20 godina svog osnutka, istiui punu potporu predsjednici stranke i premijerki Jadranki Kosor te Vladinu Programu gospodarskog oporavka, a premijerka je na skupu istaknula kako e braniti ivotni standard svih, te da u tome od nje nema veeg sindikalista. Na organiziranoj proslavi dvadesete obljetnice osnutka mladei prisustvovala je i mlade hdz-a grada Beliša.


Više
DINKO HUIS IZABRAN ZA PREDSJEDNIKA VIJEA MJESNOG ODBORA GRADA BELIA

Na prvoj konstituirajuoj sjednici Vjea mjesnog odbora Beliša odranoj dana 01.07.2010.godine, tajnim glasovanjem za predsjednika Vijea mjesnog odbora Grada Beliša, izabran je kandidat Hrvatske demokratske zajednice, Dinko Huis. Izbor Dinka Huisa bio je i oekivan obzirom da je HDZ na prethodnim izborima, odranim 13. lipnja, odnio uvjerljivu pobjedu i osvojio etiri mjesta od ukupno devet za VMO.


VELIKI USPJEH HDZ-a I U PRIGRADSKIM NASELJIMA NA IZBORIMA ZA VJEA MJESNIH ODBORA

SlikaNa izborima za Vijee mjesnih odbora odranim 13. lipnja Hrvatska demokratska zajednica ostvarila je veliki uspjeh i u prigradskim naseljima grada Beliša. Od ukupno osam prigradskih naselja HDZ je u etri naselja ostvario pobjedu.

U Bistrincima, koji su ujedno i najvee prigradsko naselje, za predsjednika je izabran Josip Rakmi.

U Veliškovcima je uvjerljivu pobjedu odnijela lista HDZ-a na elu sa Dubravkom Šiloviem, isto kao i u Bocanjevcima iju listu je predvodio Miodrag Bari.

Pobjeda je ostvarena i u Tiborijancima sa nositeljem liste Pavom Suiem.

 Vano je naglasiti da se ovim izborima Hrvatska demokratska zajednica izborila za svoje predstavnike u skoro svim prigradskim naseljima. Ovako dobar rezultat na izborima, zasigurno je rezultat prepoznavanja dosadašnjeg rada vodstva Hrvatske demokratske zajednice grada Beliša, a ujedno i obveza da se u buduem periodu još više angairaju i opravdaju povjerenje naših sugraana.


Više
UVJERLJIVA POBJEDA HDZ-a NA IZBORIMA ZA VIJEE MJESNOG ODBORA GRADA BELIA

Na izborima za Vijee mjesnog odbora Grada Beliša, koje se odralo 13 lipnja, Hrvatska demokratska zajednica na elu s nositeljem liste Dinkom Huisom, uvjerljivo je odnijela pobjedu.

Na izborima je glasovalo 862 biraa, odnosno 14,41% birakog tijela. HDZ sa nositeljem liste Dinkom Huisom dobio je 310 glasova ili 36,21%. Od devet mjesta u VMO Beliša HDZ je odnio 4 mjesta što je potvrda da se HDZ  vraa na velika vrata u politiki ivot grada Beliša.

S liste izabrani lanovi Hrvatske demokratske zajednice:

1.       Dinko Huis, dipl.iur.

2.       Marko Pavi, dipl.ing

3.       Kristijan Šoši, dipl.oec.

4.       Krunica Rupi

Ovom prilikom estitamo našem nositelju liste i izabranim lanovima, te i svim lanovima Hrvatske demokratske zajednice i graanima koji su nam dali potporu i svoj glas.

 


Više

Obavijesti

   
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
Gradska organizacija HDZ-a
grada Belišća

 

Kralja Tomislava 198a
31551 Belišće

e-mail: hdzbelisce@gmail.com

Korisni linkovi
HDZ Belišće - facebook HDZ MHDZ
Copyright © 2016. Hrvatska Demokratska Zajednica GO Belišće
Sva prava pridržana
powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"